RODO

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego firmy Ferbon s.c. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu internetowego firmy Ferbon s.c. Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej firmy Ferbon s.c.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych obób korzystających ze strony internetowej firmy Ferbon s.c., w tym Kupujących i Użytkowników, jest Ferbon s.c. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Katowickiej 151, NIP: 641-253-10-23, Regon: 243336051 ("Administrator").

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swodobnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO").

2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail. Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza Zamówienia oraz w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu - do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit.h) RODO;

3.2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

4. Dobrowolność podania danych

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Mogą Państwo podać swoje dane, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się pod adresem: biuro@ferbon.pl, tel. 733-877-920.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych (o ile to możliwe w świetle prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych mozliwy jest pod adresem: biuro@ferbon.pl

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów - w zakresie jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zwarli Państwo z Administratorem.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem luz zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis firmy Ferbon s.c. obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.